IV. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

Bibliografia:
1. Legea nr.50/1991, republicată privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Urgenţă nr.85/2008 privind stimularea investitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Tematica
1. Reglementări privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
2. Reglementări privind calitatea în construcţii;
3. Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor;
4. Reglementări privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor categorii de investiţii;
5. Reglementări privind măsurile fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică;
6. Reglementări privind recepţia construcţiilor
7. Reglementări privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
8. Reglementări privind aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
9. Reglementări privind principiile, criteriile de performanţă şi condiţiile tehnice generale privind asigurarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
10. Organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Close Search Window