II. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul relaţii publice, registratură, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală

Bibliografia:
1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.16/1996, Legea Arhivelor Naţionale, republicată;
3. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
9. Dispoziția Președintelui Consiliului Judeșean Bistrița-Năsăud nr.68/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor neclasificate și al documentelor clasificate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;
10. Procedura operațională privind organizarea activității de primire a cetățenilor în audiență la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Tematica:
1. Reglementări privind accesul la informații publice;
2. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente și folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
3. Reguli procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
4. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
5. Reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
6. Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
7. Atribuțiile Biroului relații publice, IT conform Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
8. Circuitul documentelor neclasificate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;
9. Organizarea activității de primire a cetățenilor în audiență la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Close Search Window