administrator

„RAISE: RETRO-DIGITALIZAREA ARHIVEI ŞI INFORMATIZAREA SERVICIILOR ELECTRONICE LA CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD”,

COD MYSMIS 129687/COD SIPOCA 667

                          Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr.382 din 08.07.2019 implementează începând cu data de 08 iulie 2019, proiectul cu titlul RAISE:Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”,Cod MySMIS 129687/COD SIPOCA 667.

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni și firme, în corespondența cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât si front-office;

  2. Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 100 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește planificarea strategică. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile conceptului de planificarea strategică;

  3. Elaborarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în sectoarele:  sănătate, asistență socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021.

GRUP ȚINTĂ

Grupul tintă identificat în cadrul proiectului este personalul de conducere și de execuție din aparatul propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud - 100 persoane (inclusiv 1 președinte, 2 vicepreședinți, 1 administrator public, 1 secretar, consilieri județeni).

ACTIVITĂȚI

 1. Managementul de proiect

      Subactivități:

 • Planificarea şi organizarea activităţilor;
 • Monitorizarea proiectului şi iniţierea de măsuri corective; Raportarea progresului intermediar şi final;
 • Managementul riscurilor aferente proiectului;
 • Managementul calităţii livrabilelor;
 • Auditul financiar al proiectului;
 • Asigurarea bazei materiale pentru echipa de proiect.

2. Informare și publicitate

           Subactivități:

 • Publicarea pe site-ul propriu a unei prezentări a proiectului;
 • Materiale publicitare și promoționale - 1500 pliante informative pentru cetățeni,

3  rollup-uri, 2 afişe cu informații despre proiect;

 • Servicii de organizare conferință de închidere;
 • 2 anunțuri de presă.

3. Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni

   Subactivități:

 • Implementare portal servicii și elaborare Plan pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile on-line;
 • Extindere sistem informatic existent și Auditul tehnic al proiectului;
 • Instruirea personalului în domeniul exploatării și administrării sistemelor  implementate.

 4. Retro-digitalizarea unor documente relevante din arhiva instituției.

 5. Elaborarea unui document planificare strategică și financiară.

REZULTATE DE PROGRAM ȘI REZULTATE DE PROIECT AȘTEPTATE

1. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, prin:

         -  Implementare portal servicii și elaborare plan pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile on-line.

         -  Extindere sistem informatic existent si auditul tehnic al proiectului.

         - Documentele din arhivă care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate exclusive de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, retro-digitalizate.

2. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung prin

         - Criterii stabilite de prioritizare a investițiilor în sectoarele: sănătate, asistență socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021.

3. Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile si instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii acțiunilor vizate de acest obiectiv specific prin

           - Instruirea personalului în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

Data de începere a proiectlui: 08.07.2019

Perioada de implementare: 28 luni

Valoarea totală a proiectului: 3.090.154,00 lei  din care:

             Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.028.350,92 lei
             Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.626.630,90 lei
             Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 401.720,02 lei
             Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 61.803,08 lei.

Close Search Window