Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul juridic, coordonare consilii locale, Direcția juridică, administrație locală

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe juridice, domeniul drept - specializarea drept;
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 •  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatul selecției dosarelor, aici;
 • în data de 01.09.2022, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultat proba scrisa, aici;
 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul - nu este cazul.
 • Rezultatul final poate fi accesat aici.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro – Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud) precum și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 29.07.2022 - 17.08.2022 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 – 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 – 13:30 la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și vor cuprinde următoarele documente

1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secțiunea Informații de interes public -Solicitare informații de interes public - Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor; Documente necesare înscriere concurs recrutare;

2. Curriculum vitae, modelul comun european: postat pe site-ul autorității www.portalbn.ro: Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, postată pe site-ul autorităţii www.portalbn.ro: Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare;

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul autorităţii: autorităţii www.portalbn.ro: Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”), trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. Extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate, dacă este cazul;

7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

8. Cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

9. Declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere  sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

     Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  • Partea a III-a Administraţia publică locală - Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale: Capitolul VI – VIII; Titlul VI Mandatul de ales local; Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale – Capitolul I;
  • Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale: Titlul I Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale și Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

  • Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale și Titlul II Statutul funcţionarilor publici.
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 7. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Cartea a III-a Despre bunuri: Titlul VI Proprietatea publică - Capitolul I, Capitolul II; Titlul VII Cartea funciară;
  • Cartea a V-a Despre obligaţii: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Izvoarele obligaţiilor - Capitolul I, Capitolul IV; Titlul III Modalităţile obligaţiilor - Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III; Titlul V Executarea obligaţiilor - Capitolul I; Titlul IX Diferite contracte speciale - Capitolul I, Capitolul V, Capitolul IX;
  • Cartea a VI-a Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor: Titlul I Prescripţia extinctivă; Titlul II Regimul general al termenelor de decădere; Titlul III Calculul termenelor.
 10. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  • Cartea I Dispoziţii generale: Titlul I Acţiunea civilă; Titlul II Participanţii la procesul civil; Titlul III Competenţa instanţelor judecătoreşti; Titlul IV Actele de procedură; Titlul V Termenele procedurale.
  • Cartea a II-a Procedura contencioasă: Titlul I Procedura în faţa primei instanţe; Titlul II Căile de atac.
  • Cartea a V-a Despre executarea silită: Titlul I Dispoziţii generale - Capitolul II, Capitolul V, Capitolul VI.

Tematica

 1. Constituţia României, republicată
  Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziţii comune, Cap.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale, Cap.3 Îndatoririle fundamentale, Cap.4 Avocatul poporului.
  Titlul III Autorităţile publice, Cap.1 Parlamentul, Secțiunea a 3-a Legiferarea: Categorii de legi, Iniţiativa legislativă, Adoptarea legilor şi a hotărârilor, Promulgarea legii, Intrarea în vigoare a legii; Cap.5 Administraţia publică: Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală; Cap.6 Autoritatea judecătorească: Secțiunea 1 Instanțele judecătorești.
  Titlul V Curtea Constituţională: Atribuţii, Deciziile Curţii Constituţionale.
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  Partea a III-a Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale - Capitolul VI Consiliul judeţean, Capitolul VII Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, Capitolul VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale; Titlul VI Mandatul de ales local; Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale: Capitolul I Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
  Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale: Titlul I Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale și Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri: Secțiunea 1 - Drepturile funcţionarilor publici; Secțiunea a 2-a - Îndatoririle funcţionarilor publici; Secțiunea a 5-a - Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice; Capitolul VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
 3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 6. Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală;
 7. Reglementări privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 8. Contencios administrativ: subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, tutela administrativă, excepţia de nelegalitate, procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
 9. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Cartea a III-a Despre bunuri: Titlul VI - Proprietatea publică - Capitolul I Dispoziții generale, Capitolul II Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice; Titlul VII Cartea funciară.
  • Cartea a V-a Despre obligaţii: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Izvoarele obligaţiilor - Capitolul I Contractul, Capitolul IV Răspunderea civilă; Titlul III Modalităţile obligaţiilor - Capitolul I Dispoziţii generale, Capitolul II Condiţia, Capitolul III Termenul; Titlul V - Executarea obligaţiilor - Capitolul I Plata; Titlul IX Diferite contracte speciale - Capitolul I Contractul de vânzare, Capitolul V Contractul de locaţiune, Capitolul IX Contractul de mandat;
  • Cartea a VI-a Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor: Titlul I Prescripţia extinctivă; Titlul II - Regimul general al termenelor de decădere; Titlul III - Calculul termenelor.
 10. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  • Cartea I Dispoziţii generale: Titlul I Acţiunea civilă; Titlul II Participanţii la procesul civil; Titlul III Competenţa instanţelor judecătoreşti; Titlul IV Actele de procedură; Titlul V Termenele procedurale.
  • Cartea a II-a Procedura contencioasă: Titlul I Procedura în faţa primei instanţe; Titlul II Căile de atac.
  • Cartea a V-a Despre executarea silită: Titlul I Dispoziţii generale, Capitolul II Titlul executoriu, Capitolul V Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, Capitolul VI Contestaţia la executare.

Atribuțiile postului pot fi vizualizate aici.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Rais Daniela-Maria - consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 - interior 108 sau 0263-206176, e-mail: rais.daniela@portalbn.ro .

 
Close Search Window