Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de: 
A.Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, GIS,  Arhitect-șef – 1 post;
B.Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, GIS,  Arhitect-șef – 1 post.

Condiţii de participare la concurs: 
   Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

A. Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, GIS,  Arhitect-șef
Condiţii specifice: 
+studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: arhitectură sau urbanism;
+fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

B. Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, GIS,  Arhitect-șef
Condiţii specifice: 
+studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: inginerie geodezică;
+fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
-în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatul selecției dosarelor se poate accesa aici.
-în data de 16.10.2023, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultatul probei scrise poate fi accesat aici.
-în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

       Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro – Secțiunea  Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud) precum și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 14.09.2023 - 03.10.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 - 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 - 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1 și vor cuprinde următoarele documente:  
1.Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
2.Curriculum vitae, modelul comun european: postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
3.Copia actului de identitate;
4.Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5.Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, postată pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul autorităţii: autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”), trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
6.Extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate, dacă este cazul;
7.Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
8.Cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;
9.Declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere  sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
    Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
    Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

A.BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE CONCURS/ATRIBUȚIILE POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE  CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

Bibliografia și Tematica
1.Constituția României, republicată;
-cu tematica: Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziţii comune, Cap.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale, Cap.3 Îndatoririle fundamentale, Cap.4 Avocatul poporului. Titlul III Autorităţile publice: Cap.5 Administraţia publică - Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală.
2.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-cu tematica: Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
4.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-cu tematica: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri:  Secțiunea 1 - Drepturile funcţionarilor publici; Secțiunea a 2-a - Îndatoririle funcţionarilor publici; Secțiunea a 5-a - Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice; Capitolul VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
5.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
6.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap.III Atribuţii ale administraţiei publice: Secţiunea a 2-a Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene, Cap.IV Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism.
7. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap.2 Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor - Secțiunea 1 Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit; Secțiunea 2 Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public, Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor - Secțiunea 1 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii.
8.Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap.II Documentele autorizării, Cap.III Procedura de autorizare.
9.Ordinul MDRAP nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap. II Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Atribuţiile postului le regăsiți aici.

B.BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE CONCURS/ATRIBUȚIILE POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE  CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

Bibliografia și Tematica
1.Constituția României, republicată;
-cu tematica: Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziţii comune, Cap.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale, Cap.3 Îndatoririle fundamentale, Cap.4 Avocatul poporului. Titlul III Autorităţile publice: Cap.5 Administraţia publică - Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală.
2.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-cu tematica: Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
4.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-cu tematica: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri:  Secțiunea 1 - Drepturile funcţionarilor publici; Secțiunea a 2-a - Îndatoririle funcţionarilor publici; Secțiunea a 5-a - Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice; Capitolul VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
5.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
6. Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Titlul I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare - Cap. III Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară; Titlul II Publicitatea imobiliară- Cap. II Procedura de înscriere în cartea funciară.
7.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap.III Atribuţii ale administraţiei publice: Secţiunea a 2-a Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene, Cap.IV Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism.
8.Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap.II Documentele autorizării, Cap.III Procedura de autorizare.
9.Ordinul MDRAP nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
-cu tematica: Cap. II Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Atribuţiile postului le regăsiți aici.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Clapa Ileana-Maria-consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263-213657 - interior 108, e-mail: clapa.ileana@portalbn.ro.


PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

                  

 

 
Close Search Window