1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consilului Județean Bistrița-Năsăud

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
a) Structura organizatorică, Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
b) Programul de funcționare
c) Program de lucru cu publicul
d) Programul de audiențe

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
- Numele, prenumele și coordonatele persoanelor de conducere din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
- Persoane responsabile cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
- Persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

4. Coordonatele de contact

5. Sursele de finanțare, bugetul și bilanțuri contabile

6. Programe și strategii

7. Lista cuprinzând documentele de interes public

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate

9. Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privindța dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
       Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare : “
Art. 32 În cazul în care o persoană se consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Art. 33 Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.
……….
Art. 36 – (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.”
       Astfel, Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
      Hotărârea Tribunalului Bistrița este supusă recursului, iar Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă și irevocabilă.
      Atât plângerea cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență.
      Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de intere public solicitate.

 

Close Search Window