Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie, pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Structura funcțională

Grad profesional după promovare

 1.  

CONSILIER

I

principal

Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică

superior

 1.  

CONSILIER

I

principal

Compartimentul relaţii publice, registratură, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală

superior

 1.  

CONSILIER

I

principal

Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, Arhitect șef

superior

 1.  

CONSILIER

I

principal

Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

superior

 1.  

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

principal

Biroul achiziţii publice, contracte

superior

 1.  

CONSILIER

I

asistent

Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

principal

 1.  

CONSILIER

I

asistent

Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

principal

 1.  

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

Compartimentul pregătire documente, MOL, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

principal

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional, imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art.479 alin.(1), din Codul administrativ, respectiv:

a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condițiile Codului administrativ.

 • Examenul de promovare în grad profesional constă în 3 probe succesive:
 • - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatele selecției/verificării dosarelor poate fi accesat aici
 • - în data de 07.06.2022, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultatele probei scrise poate fi accesat aici
 • - în data de 10.06.2022 Anunț privind rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă din data de 07.06.2022, poate fi accesat aici
 • - candidații declarați admiși vor susţine proba interviu în data de 10.06.2022 ora 11:00 la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  Rezultatele probei interviu poate fi accesat aici .
 • Rezultatele fnale pot fi accesate aici.

Probele examenului se vor desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1. Dosarul de înscriere la examen se depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro - Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud), respectiv în perioada 02.05.2022-23.05.2022 ora 16:00, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și cuprinde următoarele documente:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d)Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii:www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”, sau accesând - .pdf, .doc;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE EXAMEN COMUNĂ TUTUROR FUNCŢIILOR PUBLICE

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica:
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice; conform constituţiei;
2. Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Dispoziții generale, Statutul funcționarilor publici;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. I – Principii, definiţii, dispoziţii speciale privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4. Dispoziţii generale privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.

I. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică
II. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul relaţii publice, registratură, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală
III. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, Arhitect șef
IV. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene
V. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Biroul achiziţii publice, contracte
VI. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală
VII. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene
VIII. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean-Compartimentul resurse umane , Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1
Someșan Felicia-Voichița – consilier principal
Telefon 0263-213657 - interior 108, camera 112, sau 0263-206176,

 
Close Search Window