I. BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE CONCURS PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV, CLASA I, GRADUL II

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, CAP.III, SECTIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale (art.41 şi art.48);
9. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.858-875;
10. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, (Capitolul I – sectiunea 4, Capitolul III – Secţiunea 1, Capitolul IV – Secţiunile 1,2,4,6,7, Capitolul V);
11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I – secțiunea 1, Capitolul II – Secţiunile nr.1-3, Secțiunea 4 -Paragraful 1,2,3,5, Capitolul III – Secţiunile nr.8-10, Capitolul IV);
16. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
18. Ghidul solicitantului. Condiţii generale pentru accesarea fondurilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 – actualizat 12.07.2017, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr.3623/2017.
Tematica:
1. Constituţia României - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice;
2. Titlul I - Dispoziții generale şi Titlul II - Statutul funcționarilor publici ale părţii a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. I - Principii şi definiţii, CAP. II - Dispoziţii speciale;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - CAP. I - Dispoziţii generale; CAP. II -Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; CAP. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; CAP. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; CAP. VI - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex;
5. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
6. Reglementări privind calitatea în construcţii: Dispoziţii generale; Sistemul calităţii în construcţii; Obligaţii şi răspunderi;
7. Reglementări generale privind serviciile comunitare de utilităţi publice; Autorităţi şi competenţe; Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice; Operatori şi utilizatori; Finanţarea serviciilor de utilităţi publice; Răspunderi şi sancţiuni;
8. Reglementări privind finanţele publice locale – Prevederi referitoare la investiţii publice locale;
9. Reglementări privind proprietatea publică;
10. Reglementări privind achiziţiile publice: Domeniu de aplicare, Modalităţi de atribuire - Procedurile de atribuire, Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire (Consultarea pieţei, Împărţirea pe loturi, Elaborarea documentaţiei de atribuire, Criterii de calificare şi selecţie, Criterii de atribuire), Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare - Obiectul reglementat. Definiţii; Contribuţia publică naţională; Prefinanţarea; Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată; Proiecte implementate în parteneriat;
12. Reglementări privind regimul drumurilor;
13. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
14. Reglementări generale privind recepţia construcţiilor; Recepţia la terminarea lucrărilor; Recepţia finală; Dispoziţii finale;
15. Reglementări generale referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, Etapele procesului de achiziţie publică, Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire, Consultarea pieţei, Documentaţia de atribuire, Realizarea achiziţiei publice - Oferta şi documentele însoţitoare, Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia, Procesul de verificare şi evaluare, Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
16. Reglementări privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
17. Reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
18. Ghidul solicitantului. Condiţii generale pentru accesarea fondurilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 – actualizat 12.07.2017 - Informaţii generale privind sistemul de management POR 2014-2020; Criterii de eligibilitate şi selecţie; Completarea cererilor de finanţare; Verificarea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor.

I. Atribuţiile postului:
A.Atribuţii în domeniul investițiilor publice:
1. conduce, organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea direcţiei în vederea asigurării punerii în aplicare a tuturor dispoziţiilor legale care reglementează activitatea privind, investițiile publice și a implementării unor proiecte din fonduri externe;
2. asigură, pe baza propunerilor serviciilor aparatului de specialitate și a Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud, realizarea programului anual și multianual de lucrări de investiții publice, pe surse de finanțare, care se supune aprobării ca anexă la bugetul anual de venituri și cheltuieli aferente investițiilor publice;
3. urmărește și verifică întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale lucrărilor aferente investițiilor publice, încheierea contractelor de execuţie de lucrări, urmăreşte execuţia şi realizarea lucrărilor conform graficelor de execuţie și asigură decontarea lucrărilor executate;
4. organizează și răspunde de întocmirea listei de priorităţi a obiectivelor de investiţii publice ce urmează a fi supuse aprobării ordonatorului de credite;
5. asigură întocmirea programului anual de investiţii pentru obiectivele noi de investiţii publice şi documentaţia aferentă, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
6. asigură încheierea contractelor de execuţie de lucrări, prestări de servicii și furnizare de produse;
7. urmăreşte execuţia şi realizarea lucrărilor de investiţii publice, conform graficelor de execuţie aferente contractelor de lucrări și a documentațiilor tehnice și asigură decontarea lucrărilor executate pe baza documentelor justificative cu încadrarea în sumele alocate prin buget pe fiecare obiectiv;
8. organizează și răspunde de realizarea obiectivelor de investiţii publice finanțate din bugetul local, fonduri guvernamentale și fonduri externe realizate de către consiliul județean;
9. urmăreşte întocmirea cărţii tehnice a construcției şi predarea obiectivului de investiţii către beneficiar;
10. asigură și răspunde de punerea în aplicare a măsurilor aprobate prin Strategia de dezvoltare a judeţului;
11. ia măsuri pentru asigurarea dirigenţiei de şantier pentru execuţia lucrărilor;
12. monitorizează stadiile fizice ale lucrărilor și asigură derularea corespunzătoare a execuţiei lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la imobilele care fac parte din domeniul public şi privat al judeţului conform sumelor alocate prin buget;
13. coordonează şi urmăreşte modul de derulare şi implementare a tuturor fazelor proiectelor finanțate din bugetul local, fonduri guvernamentale și fonduri externe, în care Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud este solicitantul finanţării sau partener;
14. asigură obţinerea documentelor legale (certificat de urbanism, avize, acorduri, autorizaţii) în vederea realizării obiectivelor de investiţii și urmărește modul de întocmire a documentaţiilor tehnice pentru lucrările de natura investiţiilor;
15. organizează activitatea cu privire la întocmirea bazei de date cu privire la obiectivele de investiţii în vederea înregistrării lor în patrimoniul judeţului;
16. asigură monitorizarea, evaluarea, controlul și recepția la terminarea lucrărilor și cea finală pentru lucrările de investiții.
B.Atribuţii în domeniul investițiilor, întreținerii curente și periodice, reparațiilor, reabilitărilor și modernizărilor de drumuri și poduri:
1. conduce, organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea direcţiei în vederea asigurării punerii în aplicare a tuturor dispoziţiilor legale care reglementează activitatea privind administrarea drumurilor județene și a implementării unor proiecte din fonduri externe;
2. asigură, pe baza propunerilor serviciilor aparatului de specialitate și a Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud, realizarea programului anual și multianual de lucrări de investiții drumuri județene, de întreținere curentă și periodică, reparații, reabilitări și modernizări drumuri și poduri județene, pe surse de finanțare, care se supune aprobării ca anexă la bugetul anual de venituri și cheltuieli aferente drumurilor județene;
3. răspunde de realizarea programului anual și multianual pentru lucrările de investiții, întreținere curentă și periodică, reparații, reabilitări și modernizări drumuri și poduri județene, indiferent de sursa de finanțare;
4. organizează și coordonează activitatea de revizie a drumurilor conform nstrucţiunilor şi normativelor în vigoare, în colaborare cu instituţii şi societăţi de specialitate;
5. urmărește și verifică întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale lucrărilor aferente investițiilor drumurilor județene, încheierea contractelor de execuţie de lucrări, urmăreşte execuţia şi realizarea lucrărilor conform graficelor de execuţie și asigură decontarea lucrărilor executate;
6. organizează și răspunde de întocmirea listei de priorităţi a obiectivelor de investiții drumuri județene ce urmează a fi supuse aprobării ordonatorului de credite;
7. asigură întocmirea programului anual de investiţii pentru obiectivele noi de investiţii drumuri județene şi documentaţia aferentă, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
8. asigură încheierea contractelor de execuţie de lucrări, prestări de servicii și furnizare de produse;
9. asigură întocmirea documentației privind lansarea procedurii de achiziție în vederea încheierii unui acord cadru pe 4 ani pentru lucrări curente și periodice de întreținere a drumurilor județene;
10. urmăreşte execuţia şi realizarea lucrărilor de investiții, întreținere curentă și periodică, a reparațiilor, a reabilitărilor și modernizărilor de drumuri și poduri, conform graficelor de execuţie aferente contractelor de lucrări și a documentațiilor tehnice și asigură decontarea lucrărilor executate pe baza documentelor justificative cu încadrarea în sumele alocate prin buget pe fiecare obiectiv;
11. organizează și răspunde de realizarea obiectivelor de investiții drumuri județene finanțate din bugetul local, fonduri guvernamentale și fonduri externe realizate de către consiliul județean;
12. urmăreşte întocmirea cărţii tehnice a construcției şi predarea obiectivului de investiţii către beneficiar;
13. asigură și răspunde de punerea în aplicare a măsurilor aprobate prin Strategia de dezvoltare a judeţului;
14. ia măsuri pentru asigurarea dirigenţiei de şantier pentru execuţia lucrărilor;
15. monitorizează stadiile fizice ale lucrărilor și asigură derularea corespunzătoare a execuţiei lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la imobilele care fac parte din domeniul public şi privat al judeţului conform sumelor alocate prin buget;
16. coordonează şi urmăreşte modul de derulare şi implementare a tuturor fazelor proiectelor finanțate din bugetul local, fonduri guvernamentale și fonduri externe, în care Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud este solicitantul finanţării sau partener;
17. asigură obţinerea documentelor legale (certificat de urbanism, avize, acorduri, autorizaţii) în vederea realizării obiectivelor de investiţii și urmărește modul de întocmire a documentaţiilor tehnice pentru lucrările de natura investiţiilor;
18. organizează activitatea cu privire la întocmirea bazei de date cu privire la obiectivele de investiţii în vederea înregistrării lor în patrimoniul judeţului;
19. organizează activitatea cu privire la întocmirea documentaţiilor aferente drumurilor județene, destinate prevenirii și înlăturării efectelor calamităţilor naturale şi urmărirea modului de executare a lucrărilor;
20. asigură monitorizarea, evaluarea, controlul și recepția la terminarea lucrărilor și cea finală pentru lucrările de investiții, întreținere curentă și periodică, reparații, reabilitări și modernizări de drumuri și poduri județene.
C. Atribuții specifice referitoare la Compartimentul implementare proiecte europene:
1. face propunerile privind necesarul și componența echipelor de proiect;
2. asigură participarea la implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aflate în derulare la nivelul autorității.
D. Alte atribuții specifice comune direcției conduse:
1. colaborează potrivit legii cu compartimentele de resort în domeniul achizițiilor publice privind lucrările aferente structurii conduse, în etapele relevante;
2. asigură prin personalul de specialitate din subordine, participarea în comisiile de licitații pentru obiectivele aferente structurii conduse, cuprinse în buget;
3. fundamentează și propune inițierea proiectelor de hotărâri și ale proiectelor de dispoziții specifice domeniului de activitate al compartimentului;
4. întocmeşte sinteze, rapoarte, informări în domeniul de activitate specific;
5. participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri rambursabile / nerambursabile, naționale sau externe unde este nominalizat prin dispoziție a președintelui consiliului județean în echipele interne de proiect;
6. în calitate de manager de proiect nominalizat în echipa/echipele de proiect/e finanțat/e prin fonduri europene nerambursabile, naționale și din bugetul consiliului județean, asigură managementul contractului de finanțare, respectiv gestiunea și coordonarea activităților proiectului cu funcții de previziune, organizare, coordonare, control și răspunde de realizarea atingerii obiectivelor acestuia în conformitate cu calendarul de activități și cu bugetul aprobat și ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art.19 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
II. Pentru realizarea responsabilităţilor de conducere, coordonare şi control, exercită următoarele atribuţii specifice:
a) Atribuţii privind planificarea activităţii:
1. răspunde de primirea, evidenţa corespondenţei repartizate structurii funcţionale, de soluţionarea acesteia în termen şi comunicarea răspunsurilor, în conformitate cu reglementările interne în materie aprobate prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean;
2. asigură repartizarea atribuţiilor, precum şi a sarcinilor specifice activităţilor de specialitate aferente personalului din cadrul structurii coordonate;
3. asigură prioritizarea activității personalului din subordine către obiectivele prioritare ale autorității şi stabilește modul de ducere la îndeplinire ale acestora;
4. asigură elaborarea și implementarea strategiilor din domeniul de competenţă a consiliului județean, la nivelul structurii conduse/ coordonate.
b) Atribuţii privind activitatea de organizare:
1. organizează evidenţa operativă a realizării atribuţiilor şi sarcinilor scadente, urmăreşte stadiul realizării şi ia măsuri pentru îndeplinirea acestora, inclusiv prin organizarea periodică de întâlniri de lucru cu personalul din subordine;
2. asigură continuitatea activității în cadrul structurii în caz de absență a unui funcționar public/salariat;
3. participă în mod obligatoriu la şedintele consiliului judeţean sau ale altor foruri deliberative, consultative, executive sau organizatorice înfiinţate în cadrul consiliului judeţean, asigurând asistenţa de specialitate în domeniile şi activităţile de care răspunde, preluând sarcinile trasate şi/sau raportând despre modul de îndeplinire al acestora la termenele stabilite în acest sens sau ori de câte ori este necesar;
4. răspunde pentru întocmirea fişelor de post pentru personalul din subordine;
5. face propuneri pentru modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al consiliului județean aferente sectorului de activitate condus;
6. asigură întocmirea programului/raportului săptămânal al structurii pe care o conduce şi repartizează sarcinile zilnice personalului din subordine;
7. asigură colaborarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu toate compartimentele de specialitate, instituţiile şi societățile comerciale din subordinea sau de sub autoritatea consiliului judeţean;
8. răspunde de rezolvarea sarcinilor primite de la șeful ierarhic superior, în timp util conform metodologiei elaborate în acest sens;
9. ia măsuri privind studierea şi cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor interne în vederea aplicării acestora;
10. avizează planificarea/replanificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine și asigură efectuarea lor astfel încât activitatea să se desfășoare fără disfuncționalități; asigură rechemarea din concediu în situaţii temeinic justificate;
11. asigură elaborarea procedurilor privind utilizarea serviciilor online aferente serviciului coordonat, conform prevederilor legale și implementarea acestora.
c) Atribuţii privind activitatea de conducere şi coordonare:
1. răspunde de armonizarea deciziilor și acțiunilor pentru realizarea obiectivelor structurii conduse;
2. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean, în domeniul său de activitate;
3. răspunde de elaborarea în termen şi cu conţinut corespunzător a analizelor, informărilor, rapoartelor de specialitate, propunerilor de acte administrative şi a altor lucrări elaborate în domeniile de care răspunde, cu respectarea metodologiilor specifice aprobate în acest sens;
4. asigură şi răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor şi a altor documente de corespondenţă repartizate spre soluţionare structurii;
5. coordonează activitatea de perfecţionare profesională a personalului structurii pe care o conduce/coordonează, asigurând participarea la cursuri a funcţionarilor publici/personalului contractual şi valorificarea cunoştinţelor accumulate de către aceștia;
6. răspunde de respectarea programului de activitate şi a disciplinei în muncă de către personalul din subordine;
7. înaintează, după caz, urmare a analizei propunerile în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul structurii coordonate;
8. ia măsuri și răspunde de punerea în aplicare, în cel mai scurt timp, a actelor normative specifice domeniului de activitate al structurii conduse, precum și actualizarea în cazul modificărilor și completărilor ulterioare;
9. acordă asistență de specialitate instituțiilor publice subordonate consiliului județean în domeniul său de activitate;
10. răspunde de implementarea strategiilor din domeniul de competenţă a consiliului județean, la nivelul structurii conduse/ coordonate.
d) Atribuţii cu privire la activitatea de control:
1. răspunde de realizarea în termen şi în condiţii calitative corespunzătoare a atribuţiilor şi sarcinilor proprii ce revin structurii funcţionale pe care o conduce;
2. verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;
3. urmăreşte completarea continuă a fondului de material documentar de specialitate, asigurând contractarea abonamentelor la publicaţiile de specialitate, conform metodologiei, realizarea colecţiilor de acte normative şi de specialitate;
4. asigură implementarea sistemului controlului intern;
5. implementează sistemul de control intern managerial al autorității;
6. asigură ducerea la îndeplinire la termen a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi, Compartimentul audit public intern, Compartimentului control și a președintelui consiliului județean în cadrul ședintelor operative;
7. asigură, în perioada de control, reprezentanților Curții de Conturi, punerea la dispoziție a documentelor solicitate.
e) Atribuţii privind activitatea de evaluare:
1. asigură periodic analiza şi evaluarea posturilor, a performanţelor profesionale individuale, în raport cu obiectivele individuale și cerinţele postului pentru personalul structurilor funcţionale, conform legii;
2. verifică, permanent, utilizarea integrală a timpului de muncă a personalului din subordine și asigură creșterea contribuției fiecărui funcționar public/ salariat la rezolvarea sarcinilor încredințate. Notă: atribuțiile sunt extrase din fișa postului vacant.

Close Search Window