Anexa nr. 1   la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean  nr. 146 din 17.06.2015

 

 
 
L I S T A
 

cuprinzând documentele de interes public

 

1.        Raportul anual de activitate al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Rapoarte

2.        Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;

3.        Raport privind activitatea desfășurată în anul 2020 de societățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, întocmit în conformitate cu prevederile art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Rapoarte societăți comerciale sub tutela Consiliului Județean

4.        Rapoartele de activitate ale consilierilor județeni;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Rapoarte comisii de specialitate și consilieri

5.        Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Rapoarte

6.        Raportul anual privind transparenţa decizională;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Rapoarte

7.        Raportul semestrial privind soluționarea petițiilor;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Rapoarte

8.        Declarațiile de avere / interese pentru funcționarii publici, pentru alte persoane obligate prin lege pentru a depune declarațiile arătate și pentru consilierii județeni;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunile Declaraţii de avere şi interese

9.        Hotărâri ale Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Hotărârile autorității deliberative

10.     Dispoziţiile cu caracter normativ ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;

                     ·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Dispozițiile autorității executive

11.     Programe și strategii adoptate de Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud;

                      ·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Strategia de dezvoltare a Județului pentru periodada 2014-2020

12.     Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate;

                      

13.     Organigramele și statele de funcții ale aparatului propriu ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Structura Organizatorică

14.     Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Regulamentul de organizare şi funcţionare

15.     Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Regulamentul de organizare şi funcţionare 

16.     Inventarul elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând patrimoniului domeniului public și privat al județului Bistrița-Năsăud și patrimoniul statului dat în administrarea Consiliului Județean  Bistriţa-Năsăud;

                   

17.     Bugetul propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;

·pe site-ul:  www.portalbn.ro la secțiunea Bugetul și Bilanțul contabil

18.      Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT);

 

19.     Evidența eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;

·pe site-ul: www.portalbn.ro la secțiunea Certificate de urbanism emise / Autorizaţii de construire emise

20.     Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

21.     Evidența drumurilor județene și a întregii infrastructuri privind căile de comunicații, evidența lucrărilor de întreținere a drumurilor și podurilor;

22.     Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive;

23.     Procesele verbale privind şedinţele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

·pe site-ul: www.portalbn.ro la secțiunea Procese verbale sedinţe

24.     Calendarul anual al piețelor, târgurilor şi oboarelor din județul Bistrița-Năsăud;

·pe site-ul: www.portalbn.ro la secțiunea Alte informaţii de interes public

25.     Programul anual al achiziţiilor publice;

                    ·pe site-ul: www.portalbn.ro la secțiunea Achiziții publice

26.     Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

·pe site-ul: www.portalbn.ro la secțiunea Autoritatea Județeană de Transport

27.     Lista și datele de contact ale instituțiilor subordonate Cosiliului Județean Bistrița-Năsăud.

·pe site-ul: www.portalbn.ro la secțiunea Instituții subordonate

Close Search Window