Acte necesare emiterii Certificatului de urbanism

 

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:   

a) cererea-tip (formularul-model F.1 "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1. elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor - teren şi/sau construcţii - la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în două exemplare;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

Potrivit legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Close Search Window