1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022;
 8. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Legea nr.350/2006 Legea tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Legea nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
 24. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 26. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 27. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 28. Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 29. Legea nr.92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 30. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 31. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 32. Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 33. Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 34. Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 35. Legea nr.16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicată.
 36. Hotărârea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 37. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 38. Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 39. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 40. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 41. Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
 42. Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
 43. Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 44. Ordonanța Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare;
 45. Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 46. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 47. Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
 48. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
Close Search Window