III. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, Arhitect șef

Bibliografia:
1. Ordonanţă de Urgenţă nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanţă de Urgenţă nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărâre Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărâre Guvernului nr.877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
7. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regional ă, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului;
8. Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, denumit și Regulamentul privind Taxonomia UE;
9. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015;
10. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.89 din 30.06.2021.
Tematica:
1. Constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli. Contestarea titlurilor de creanţă emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli;
2. Prefinanţarea. Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată;
3. Dispoziţii generale privind normele metodologice de aplicare a prevederilor privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
4. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor și Categorii de cheltuieli neeligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
5. Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale. Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat;
6. Contextul internaţional al dezvoltării durabile; Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă, implementare şi monitorizare conform Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
7. Acordul de parteneriat: Pregătirea acordului de parteneriat, Conținutul acordului de parteneriat, Adoptarea și modificarea acordului de parteneriat conform Regulamentul (UE) nr.1303/2013;
8. Obiect și domeniu de aplicare, definiție: „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului”, Criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, Obiective confrom Regulamentul privind Taxonomia UE;
9. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă: Viziunea; Modalități de punere în aplicare și parteneriatul global, Monitorizare și revizuire;
10. Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Close Search Window