I. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică

Bibliografia:
1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
10. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 89/2021.
Tematica:
1. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
2. Reglementări privind exercitarea controlului financiar preventiv;
3. Reglementări privind organizarea contabilității instituțiilor publice;
4. Reglementări privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
5. Reglementări privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
6. Reglementări privind finanțele publice și finanțele publice locale;
7. Reglementări privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile;
8. Reglementări privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud conform ROF.

Close Search Window