VI. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

Bibliografia:
1. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
8. Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9. Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.89/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
10. Codul de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.89/2021.
Tematica:
1. Dispoziții generale privind munca, Contractul individual de muncă (Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă, Contractul individual de muncă pe durată determinată); Timpul de muncă şi timpul de odihnă; Salarizarea (Dispoziții generale, Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, Plata salariului); Formarea profesională;
2. Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
3. Dispoziții generale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Salarizarea; Alte dispoziții, dispoziții tranzitorii și finale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Reglementări privind Familia ocupaţională de funcţii bugetare „administraţie;
4. Reglementări privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată;
5. Reglementări privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
6. Norme privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
7. Norme privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
8. Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9. Organizarea și funcționarea Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
10. Codul de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud.

Close Search Window