VIII. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

Bibliografia:
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
PARTEA a III-a - Administraţia publică locală: TITLUL V - Autorităţile administraţiei publice locale: CAPITOLUL VI - Consiliul judeţean; CAPITOLUL VII - Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean; CAPITOLUL VIII - Actele autorităţilor administraţiei publice locale, TITLUL VI – Mandatul de ales local, TITLUL VII – Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale: CAPITOLUL I – Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
PARTEA a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: TITLUL I - Dispoziţii generale, TITLUL II - Statutul funcţionarilor publici.

2. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
4. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
CARTEA a III-a - Despre bunuri: TITLUL VI - Proprietatea publică;
CARTEA a V-a Despre obligaţii: TITLUL II - Izvoarele obligaţiilor, TITLUL IX Diferite contracte speciale - CAPITOLUL I Contractul de vânzare, CAPITOLUL V Contractul de locaţiune, CAPITOLUL IX Contractul de mandat.

Tematica:
1. Autorităţile administraţiei publice locale: consiliul judeţean, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, actele autorităţilor administraţiei publice locale, mandatul de ales local, secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;Funcţia publică şi funcţionarul public - Statutul funcționarilor publici: clasificarea funcţiilor publice, categorii de funcţionari publici, drepturile și îndatoririle funcţionarilor publici, regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice, sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;
2. Norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
3. Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală;
4. Reglementări privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
5. Contencios administrativ: subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, tutela administrativă, excepţia de nelegalitate, procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
6. Proprietatea publică; Izvoarele obligaţiilor; Diferite contracte speciale: contractul de vânzare, contractul de locaţiune și contractul de mandat.

Close Search Window