VII. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

Bibliografia:
1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
3. Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor;
4. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr.343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
7. Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice - AND 554-2002;
8. Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice-AND 525-2013;
9. Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice - AND 605-2016;
10. Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat, partea 2: executarea lucrarilor din beton NE 012-2010.
Tematica:
1. Reglementări privind calitatea în construcţii;
2. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
3. Reglementări privind regimul drumurilor;
4. Reglementări privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
5. Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
6. Reglementări metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Reglementări privind întreținerea și repararea drumurilor publice conform normativului în vigoare;
8. Reglementări privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice conform normativului în vigoare;
9. Reglementări privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice, conform normativului în vigoare;
10. Reglementări privind executarea lucrărilor din beton, conform normativului în vigoare.

Close Search Window