II.Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean,  Direcţia juridică, administraţie locală


1. Legea concediului paternal nr.210/1999, cu modificările și completările ulterioare;
 - cu tematica: Reglementări privind acordarea concediului paternal.
2. Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- cu tematica: Dispoziții generale privind munca, Contractul individual de muncă (Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă, Contractul individual de muncă pe durată determinată); Timpul de muncă şi timpul de odihnă; Salarizarea (Dispoziții generale, Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, Plata salariului).
3. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- cu tematica: Dispoziții generale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Salarizarea; Alte dispoziții, dispoziții tranzitorii și finale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Reglementări privind Familia ocupaţională de funcţii bugetare „administraţie”.
4. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare.
5. Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.
6. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Norme privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
7. Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- cu tematica: Registrul general de evidenţă a salariaţilor.
8. Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
- cu tematica: Reglementări privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
9. Ordinul A.N.F.P. nr.530/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- cu tematica: Instrucţiuni privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
10. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2021.
- cu tematica: Reglementări privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud conform ROF, Secțiunea 2.1.1.

Close Search Window