IV.Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene


1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind autorizarea lucrărilor de construcţii.
2. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind calitatea în construcţii.
3. Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind regimul drumurilor.
4. Hotărârea Guvernului nr.273/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
5. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
6. Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
7. Normativul AND-554-2002 privind intreținerea și repararea drumurilor publice;
- cu tematica: Reglementări privind intreținerea și repararea drumurilor publice conform normativului in vigoare.
8. Normativul AND-525-2013 privind prevenirea și combaterea inzăpezirii drumurilor publice;
- cu tematica: Reglementări privind prevenirea și combaterea inzăpezirii drumurilor publice conform normativului in vigoare.
9. Normativul AND-605-2016 privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare și punere in operă a mixturilor asfaltice;
- cu tematica: Reglementări  privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere in operă a mixturilor asfaltice conform normativului in vigoare.
10. Normativul NE012-2010 privind producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat, partea 2: executarea lucrărilor din beton;
- cu tematica: Reglementări privind executarea lucrărilor din beton, conform normativului in vigoare.

Close Search Window