Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene-Serviciul administrare drumuri județene-Direcția investiții, drumuri județene

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 •  în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;
 •  în data de 11.08.2022, ora 10:00 - proba scrisă;
 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro – Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud) precum și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 26.07.2022 - 02.08.2022 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 – 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 – 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și vor cuprinde următoarele documente:

1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secțiunea Informații de interes public -Solicitare informații de interes public - Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor; Documente necesare înscriere concurs recrutare;

2. Curriculum vitae, modelul comun european: postat pe site-ul autorității www.portalbn.ro: Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, postată pe site-ul autorităţii www.portalbn.ro: Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare;

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul autorităţii: autorităţii www.portalbn.ro: Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”), trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. Extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate, dacă este cazul;

7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

8. Cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

9. Declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere  sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

     Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  • Partea a III-a Administraţia publică locală - Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale: Capitolul VI – VIII;
  • Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale și Titlul II Statutul funcţionarilor publici.
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 8. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica

 1. Constituţia României, republicată
  - Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziţii comune, Cap.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale, Cap.3 Îndatoririle fundamentale, Cap.4 Avocatul poporului.
  - Titlul III Autorităţile publice: Cap.5 Administraţia publică - Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală.
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  - Partea a III-a Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale - Capitolul VI Consiliul judeţean, Capitolul VII Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, Capitolul VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale;
  - Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I - Dispoziţii generale; Capitolul II - Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri: Secțiunea 1 - Drepturile funcţionarilor publici; Secțiunea a 2-a - Îndatoririle funcţionarilor publici; Secțiunea a 5-a - Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice; Capitolul VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
 3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Reglementări privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
 6. Reglementări privind calitatea în construcţii;
 7. Reglementări privind regimul drumurilor;
 8. Reglementări privind recepţia construcţiilor;
 9. Reglementări privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 10. Reglementări privind aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Atribuțiile postului pot fi vizualizate aici.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Rais Daniela-Maria - consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 - interior 108 sau 0263-206176, e-mail: rais.daniela@portalbn.ro .

 
Close Search Window