Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, astfel:
- șofer, treapta I - Compartimentul parc auto, Serviciul buget, monitorizare investiții, Direcţia economică.

     Condiţii generale de participare la concurs
    Poate participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art.15 din H.G. nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:    
a)    are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)    are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)    îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)    nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    Condiţii specifice
•    studii medii;
•    permis de conducere categoria B, C, E;
•    aviz psihologic;
•    vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 7 ani.  
    Concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante,se va desfășura după următorul calendar:
-în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere, selecţia dosarelor; Rezultatul selecției dosarelor îl puteți accesa aici.
-în data de 22.04.2024, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultatul probei scrise îl puteți accesa aici.
-în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, se va susține interviul. Rezultatul probei interviu îl puteți accesa aici.
- Rezultatul final se poate accesa aici.

    Probele concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă se vor susține la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1.
    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea "admis" sau "respins", după caz.
    După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii "admis" sau "respins".
   Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro – Secțiunea  Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud), respectiv în perioada 26.03.2024 - 09.04.2024 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 - 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 - 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1 și vor cuprinde următoarele documente:   
a)    formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr.1336/2022;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)    copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
e)    copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (însoțită de extras REVISAL);
f)    certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)   adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
h)    curriculum vitae, model comun european. 
      Copiile de pe actele prevăzute la pct.b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
       Cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
      Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art.34 din H.G nr.1336/2022, respectiv în termenul de depunere a dosarelor la concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

     Modelele de formulare le regăsiți postate pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”.
 

Bibliografie/Tematica pentru funcția contractuală de execuție de șofer, treapta I la Compartimentul parc auto, Serviciul buget, monitorizare investiții, Direcţia economică

I.    Bibliografia:
1.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.    Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
II. Tematica:
1.    Reglementări privind circulaţia pe drumurile publice; 
2.    Regulament de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
3. Atribuțiile Compartimentului auto așa cum sunt stipulate în Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud.
    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Clapa Ileana-Maria, consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263-213657 - interior 112, e-mail: clapa.ileana@portalbn.ro.


PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

 
Close Search Window