Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de: 
-   șef serviciu, clasa I, gradul II al Serviciului administrare drumuri județeane, Direcția investiții, drumuri județene.

Condiţii de participare la concurs: 
    Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
- absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatul selecției dosarului de înscriere se poate accesa aici;
- în data de 08.06.2023, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultatul probei scrise se poate accesa aici.
- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul. Rezultatul probei interviu se poate accesa aici.

- Rezultatul final al concursului poate fi accesat aici.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro – Secțiunea  Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud) precum și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 04.05.2023 - 23.05.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 - 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 - 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și vor cuprinde următoarele documente:  
1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
2. Curriculum vitae, modelul comun european: postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
3. Copia actului de identitate;
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5. Copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, postată pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”), trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
7.  Extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate, dacă este cazul;
8. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
9.  Cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;
10. Declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere  sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
    Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
    Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

                  BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE CONCURS/ATRIBUȚIILE POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE ȘEF SERVICIU , CLASA I, GRADUL II

Bibliografia și Tematica: 
1.    Constituția României, republicată;
- cu tematica: Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziţii comune, Cap.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale, Cap.3 Îndatoririle fundamentale, Cap.4 Avocatul poporului; Titlul III Autorităţile publice: Cap.5 Administraţia publică - Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală.
2.    Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: CAP. I - Principii şi definiţii, CAP. II - Dispoziţii speciale.
3.    Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: CAP. I - Dispoziţii generale; CAP. II -Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; CAP. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; CAP. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; CAP. VI - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex;
4.   Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Statutul funcţionarilor publici.
5.    Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
6.    Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind calitatea în construcţii: Dispoziţii generale; Sistemul calităţii în construcţii; Obligaţii şi răspunderi.
7.  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III, SECTIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale (art.41 şi art.48);
- cu tematica: Reglementări privind finanţele publice locale – Prevederi referitoare la investiţii publice locale.
8.   Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.858-875;
- cu tematica: Reglementări privind proprietatea publică.
9.  Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, (Capitolul I – sectiunea a 4-a, Capitolul III – Secţiunea 1, Capitolul IV – Secţiunile 1,2,4,6,7, Capitolul V);
- cu tematica: Reglementări privind achiziţiile publice: Domeniu de aplicare, Modalităţi de atribuire - Procedurile de atribuire, Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire (Consultarea pieţei, Împărţirea pe loturi, Elaborarea documentaţiei de atribuire, Criterii de calificare şi selecţie, Criterii de atribuire), Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare - Obiectul reglementat. Definiţii; Contribuţia publică naţională; Prefinanţarea; Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată; Proiecte implementate în parteneriat;
11.  Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind regimul drumurilor.
12.  Hotărârea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări generale privind recepţia construcţiilor; Recepţia la terminarea lucrărilor; Recepţia finală; Dispoziţii finale.
13. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I – secțiunea 1, Capitolul II – Secțiunile 1-3, Secțiunea a 4-a Paragraful 1,2,3,5, Capitolul III – Secțiunile 8-10, Capitolul IV);
- cu tematica: Reglementări generale referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, Etapele procesului de achiziţie publică, Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire, Consultarea pieţei, Documentaţia de atribuire, Realizarea achiziţiei publice - Oferta şi documentele însoţitoare, Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia, Procesul de verificare şi evaluare, Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
14. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
15. Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
16.  Ordinul MF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- cu tematica: Reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
17.  Normativ privind întreținerea și repararea drumurilor publice - AND 554-2002;
- cu tematica: Reglementări privind întreținerea și repararea drumurilor publice conform normativului în vigoare.
18.  Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice - AND 525-2013;
- cu tematica: Reglementări privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice conform normativului în vigoare.
19.  Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice - AND 605-2016;
- cu tematica: Reglementări privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice, conform normativului în vigoare.
20.  Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat, partea 2: executarea lucrărilor din beton - NE 012/2 -2022;
- cu tematica: Reglementări privind executarea lucrărilor din beton, conform normativului în vigoare.

Atribuțiile postului se regăsesc aici și în anunțul de concurs atașat.

       Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Rais Daniela-Maria - consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 - interior 108 sau 0263-206176, e-mail: rais.daniela@portalbn.ro .


PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 
Close Search Window