Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de:

 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul coordonare instituții subordonate, Biroul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, Direcția economică.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe administrative, specializarea administrație publică;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• cunoștințe de operare pe calculator, minim nivel de bază, dovedite cu certificate sau alte documente care atestă deținerea competențelor, emise în condiţiile legii.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultat selecție dosar poate fi accesat aici.
 • în data de 03.08.2022, ora 10:00 - proba scrisăRezultatul probei scrise poate fi accesat aici.
 • proba interviu se susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul. Rezultatul probei interviu poate fi accesat aici.
 • Rezultatul final al concursului poate fi accesat aici.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro la Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud) precum și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 30.06.2022 - 19.07.2022 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 – 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 – 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și vor cuprinde următoarele documente:  
 

1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secțiunea Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare;

2. Curriculum vitae, modelul comun european: postat pe site-ul autorității: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice, postată pe site-ul autorităţii:www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare;

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul autorităţii: autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”), trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. Extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate, dacă este cazul;

7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

8. Cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

9. Declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere  sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

     Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE CONCURS 
PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE  
CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL

Bibliografia: 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL I; CAPITOLUL III -  Secțiunea 1, Secțiunea a 2-a; CAPITOLUL V.

Tematica:

 1.  Constituția României, republicată: TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: CAP.1 Dispoziţii comune, CAP.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale, CAP.3 Îndatoririle fundamentale; TITLUL III - Autorităţile publice: CAP.5 Administrația publică - Secțiunea a 2-a Administrația publică locală.
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: PARTEA a III-a - Administraţia publică locală: TITLUL V - Autorităţile administraţiei publice locale: CAPITOLUL VI - Consiliul judeţean; CAPITOLUL VII - Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean; CAPITOLUL VIII - Actele autorităţilor administraţiei publice locale;  PARTEA a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: TITLUL I - Dispoziţii generale; TITLUL II - Statutul funcţionarilor publici: CAPITOLUL I - Dispoziţii generale; CAPITOLUL II - Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; CAPITOLUL V - Drepturi şi îndatoriri:  SECŢIUNEA 1 - Drepturile funcţionarilor publici; SECŢIUNEA a 2-a - Îndatoririle funcţionarilor publici; SECŢIUNEA a 5-a - Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice; CAPITOLUL VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; CAPITOLUL IX - Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
 3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală;
 6. Legea nr.292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare:
 • Capitolul I    -  Dispoziții generale;
 • Capitolul II   -  Sistemul de beneficii de asistenţă socială;
 • Capitolul III  -  Sistemul de servicii sociale;
 • Capitolul IV   -  Măsuri integrate de asistenţă socială;
 • Capitolul V    -  Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială;
 • Capitolul VI   -  Personalul din sistemul de asistenţă socială;
 • Capitolul VII  -  Finanţarea asistenţei sociale;
 • Capitolul VIII -  Dispoziţii tranzitorii şi finale.
 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:  CAPITOLUL I - Dispoziții generale; CAPITOLUL III - Societățile comerciale - Secțiunea 1 - Dispoziții generale; Secțiunea a 2-a - Administrarea întreprinderilor publice - societăți comerciale; CAPITOLUL V - Transparență. Obligații de raportare.

Atribuțiile postului pot fi vizualizate aici.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Clapa Ileana-Maria - consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 - interior 108 sau 0263-206176, e-mail: clapa.ileana@portalbn.ro .

 
Close Search Window