Având în vedere prevederile art.IV alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, astfel:
-   consilier, S, gradul IA - Compartimentul implementare proiecte europene - Direcția investiții, drumuri județene.

Condiţii generale de participare la concurs
    Poate participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art.15 din H.G. nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:

a)    are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)    are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)    îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)    nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţii specifice
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: matematică și științe ale naturii;
•    perfecţionări/specializări privind implementarea/evaluarea proiectelor dovedite cu documente emise în condițiile legii;
•    competențe IT dovedite cu documente emise în condițiile legii;
•    vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 7 ani. 

Concursul pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante se va desfășura după următorul calendar:
-    în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatul selecției dosarelor poate fi accesat aici.
-    în data de 20.09.2023, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultatul probei scrise poate fi accesat aici.
-    într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise se va susţine interviul. Rezultatul probei interviu poate fi accesat aici.
-    Rezultatul final al concursului poate fi accesat aici.

        Probele concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă se vor susține la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1.
        Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea "admis" sau "respins", după caz.
        După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
        Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii "admis" sau "respins".
        Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro - Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud), respectiv în perioada 29.08.2023-11.09.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 - 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 - 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1 și vor cuprinde următoarele documente:  
a)    formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr.1336/2022;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)    copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
e)    copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (însoțită de extras REVISAL);
f)    certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
h)    curriculum vitae, model comun european. 
      Copiile de pe actele prevăzute la pct.b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
      Cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
     Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art.34 din H.G nr.1336/2022, respectiv în termenul de depunere a dosarelor la concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografie/Tematica pentru funcția contractuală de execuție de consilier, S, gradul IA - Compartimentul implementare proiecte europene - Direcția investiții, drumuri județene
I.    Bibliografia:
1.    Constituția României, republicată;
2.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicate personalului contractual din administraţia publică si evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 
3.    Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
5.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;
6.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și completările ulterioare;
7.    Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8.    Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9.    Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10.  Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
11.   Hotărârea Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
12.    Instructiunea nr.82/24.08.2018 – Indrumări pentru depunerea proiectelor tehnice de execuţie ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de execuţie şi pentru evitarea corecțiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuţie;
13.    Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021) ; (https://mfe.gov.ro/pnrr/ )
14.    REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliența;
II. Tematica:
1.     Constituția României, republicată:
•      Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziţii comune, Cap.2 Drepturile şi libertăţile fundamentale;
•      Titlul III Autorităţile publice: Cap.5 Administraţia publică - Secțiunea a 2-a Administraţia publică locală;
2.     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Cap.I- Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Cap.III-Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
3.     Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4.     Reglementări privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
5.     Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
6.     Reglementări privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă;
7.     Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: Cap.I - Dispoziţii generale, Cap.II - Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire, Secţiunea a 3-a Confidenţialitate, Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, Cap.III - Modalităţi de atribuire, Secţiunea 1 Procedurile de atribuire;
8.     Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
9.     Dispoziții generale privind munca, Contractul individual de muncă (Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă, Contractul individual de muncă pe durată determinată); Timpul de muncă şi timpul de odihnă; Salarizarea (Dispoziții generale, Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, Plata salariului); Formarea profesională;
10.    Reglementări privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
11.    Reglementări privind mecanismul cererilor de transfer şi al cererilor de transfer de fonduri;
12.    Indrumări pentru depunerea proiectelor tehnice de execuţie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de execuţie şi pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuţie (http://www.inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni ); 
13.    Reglementări în PNRR - Partea II. Componenta 5 – Valul renovării ; Partea II. Componenta 7 – Transformarea digitală ; Partea II. Componenta 12 – Sănătate;
14.    Dispoziții generale și financiare privind mecanismul de redresare și reziliență, contribuția finaciară, procesul de alocare, împrumuturi și reexaminarea aferente mecanismului, planurile de redresare și reziliență, dispoziții financiare și intituționale, raportarea și comunicarea în cadrul mecanismului de redresare și reziliență;
    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Clapa Ileana-Maria-consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263-213657 - interior 112, e-mail: clapa.ileana@portalbn.ro.


PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

                  

 

 
Close Search Window