Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie, pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Structura funcțională

Grad profesional după promovare

1. CONSILIER I principal

Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică

superior
2. CONSILIER I principal

Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

superior
3. CONSILIER I principal

Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală

superior
4. CONSILIER I principal

Compartimentul IT, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală

superior
5. CONSILIER I principal

Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

superior
6. CONSILIER I asistent

Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

principal

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional, imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art.479 alin.(1), din Codul administrativ, respectiv:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condițiile Codului administrativ.

  • Examenul de promovare în grad profesional constă în 3 probe succesive:
  • - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatul selecţiei dosarelor poate fi accesat aici;
  • - în data de 29.05.2023, ora 10:00 - proba scrisă. Rezultatul probei scrise poate fi accesat aici.
  • - proba interviu se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; Rezultatul probei interviu poate fi accesat aici.
  • Rezultatele finale pot fi accesate de aici.

Probele examenului se vor desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1. Dosarul de înscriere la examen se depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro - Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud), respectiv în perioada 27.04.2023 - 16.05.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 - 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 - 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE EXAMEN COMUNĂ TUTUROR FUNCŢIILOR PUBLICE

1. Constituția României, republicată;
- cu tematica: Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale: Cap.1 Dispoziții comune, Cap.2 Drepturile și libertățile fundamentale, Cap.3 Îndatoririle fundamentale, Cap.4 Avocatul poporului; Titlul III Autoritățile publice: Cap.5 Administrația publică - Secțiunea a 2-a Administrația publică locală.
2. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare.
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și bărbați.
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I Dispozitii generale; Titlul II Statutul funcționarilor publici: Capitolul I - Dispoziții generale; Capitolul II - Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici; Capitolul V - Drepturi și îndatoriri:  Secțiunea 1 - Drepturile funcționarilor publici; Secțiunea a 2-a - Îndatoririle funcționarilor publici; Secțiunea a 5-a - Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice; Capitolul VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; Capitolul IX Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

I. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică

II. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean,  Direcţia juridică, administraţie locală

III. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul IT, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală

IV. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

V. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Clapa Ileana-Maria, consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 – interior 108.

 

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

 

 
Close Search Window