ANUNȚ

     Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, organizează concurs de recrutare în baza art.VII alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr.115/2023 și art.VII alin.(7)/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de:

♦ Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul administrare domeniu public și privat, Serviciul coordonare instituții subordonate, relații publice, Direcția juridică, administrație locală  – 1 post.

I. Condiţii de participare la concurs:

     Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
♦ are cetăţenia română şi domiciliul în România;
♦ cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
♦ are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
♦ are capacitate deplină de exerciţiu;
♦ este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
♦ îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
♦ nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
♦ nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
♦ nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
♦ nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

II. Condiţii de studii și alte condiții specifice prevăzute în fișa postului: 

♦ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - științe juridice: domeniul (de licență) drept, specializarea - drept;
♦ vechime în specialitate studiilor necesară pentru exercitarea funcţiei publice: 0 ani.
     Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
    a) verificarea eligibilităţii candidaţilor - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere; Rezultatul verificării eligibilității candidaților îl puteți accesa aici.
    b) în data de 17.06.2024, ora 10:00 - proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă; Rezultatul probei scrise se poate accesa aici.
    c) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor - în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă. Rezultatul probei interviu se poate accesa aici.

    Rezultat final concurs recrutare aici
    Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1.

III. Dosarul de înscriere la concurs conține, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit.b) din Anexa 10 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art.VII din OUG nr.121/2023, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public” - „Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor”  - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor Codului administrativ, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
    Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
   Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

IV. Modalitatea de înscriere la concurs:

      Dosarele de concurs se pot depune personal de către candidați la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, de luni până joi, între orele 07:30 - 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 - 13:30, se pot transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail: cjbn@cjbn.ro, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 17.05.2024-05.06.2024, inclusiv.
       Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail: cjbn@cjbn.ro după terminarea programului de lucru al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 17.05.2024-05.06.2024, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.
       Fiecărui dosar de concurs i se atribuie un număr de înregistrare de la registratura autorității, care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare. 

V. Bibliografia/ Tematica/ Atribuțiile postului

1. Constituția României, republicată;
      ♦ cu tematica: Constituția României, republicată.
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
- Partea I;

     ♦ cu tematica: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Definiţii generale aplicabile administraţiei publice; Titlul III Principiile generale aplicabile administraţiei publice.
- Partea a II-a Titlul I și Titlul II;
     ♦ cu tematica: Titlul I Guvernul; Titlul II Administraţia publică centrală de specialitate.
- Partea a III-a Titlul V;
     ♦ cu tematica: Titlul V - Autorităţile administraţiei publice locale: Capitolul VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale.
- Partea a IV-a Titlul I;
     ♦ cu tematica: Titlul I Prefectul şi subprefectul.
- Partea a V-a Titlul I și Titlul II;
     ♦ cu tematica: Titlul I Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
- Partea a VI-a Titlul I și Titlul II;
     ♦ cu tematica: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II Statutul funcţionarilor publici.
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
     ♦ cu tematica: Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
♦ cu tematica: Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu  completările ulterioare;
♦ cu tematica: Reglementări privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
6. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
♦ cu tematica: Cartea a III-a Despre bunuri: Titlul VI Proprietatea publică - Capitolul I, Capitolul II.

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

1.    Studiază, îşi însuşeşte şi aplică dispoziţiile legale în materie care intră în sfera de competenţă a postului; 
2.    Avizează, din punct de vedere juridic, cu sprijinul îndrumătorului de stagiu, actele care angajează răspunderea patrimonială a Judeţului Bistriţa-Năsăud/Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a contractelor şi a actelor de gestiune cu privire la legalitatea acestora, respectiv conformitatea cu dispoziţiile legale aplicabile în vigoare la data încheierii, repartizate de şeful de serviciu/directorul executiv prin rezoluție scrisă;
3.    Participă la efectuarea lucrărilor necesare în vederea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Bistriţa-Năsăud, conform legislaţiei în vigoare;
4.    Participă la întocmirea documentației aferente proiectelor de hotărâri ale consiliului județean privind atestarea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al județului Bistrița-Năsăud; 
5.    Participă la întocmirea documentațiilor necesare privind trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al județului și privind includerea/scoaterea unor bunuri în/din proprietatea județului;
6.    Avizează, din punct de vedere juridic, cu sprijinul îndrumătorului de stagiu, notele de fundamentare la proiectele de hotărâri ale consiliului județean privind gestionarea bunurilor imobile aflate în domeniul public și privat al județului Bistrița-Năsăud;
7.    Avizează, din punct de vedere juridic, cu sprijinul îndrumătorului de stagiu, proiectele de dispoziţii ale preşedintelui consiliului județean privind gestionarea bunurilor imobile aflate în patrimoniului public și privat al județului Bistrița-Năsăud;
8.    Participă la întocmirea documentațiilor specifice procedurilor de vânzare-cumpărare de imobile, respectiv de atribuire a contractelor de dare în administrare, concesiune, închiriere și dare în folosință gratuită a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al județului Bistrița-Năsăud;
9.    Avizează, din punct de vedere juridic, cu sprijinul îndrumătorului de stagiu, actele privind administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor imobile aflate în domeniul public și privat al județului Bistrița-Năsăud, cu excepția drumurilor județene, respectiv contractele de concesiune, închiriere, precum și actele de dare în administrare sau în folosință gratuită a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al județului Bistrița-Năsăud;
10.    Participă la realizarea procedurii de expropriere a bunurilor imobile necesare realizării unor lucrări de utilitate publică de interes județean, în condițiile legii;
11.    Studiază, își însuşește și aplică procedurile specifice de lucru ale Compartimentului administrare domeniul public și privat; 
12.    Studiază zilnic şi îşi însuşeşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, precum și Hotărârile Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud publicate în Monitorul Oficial Local;
13.    Participă la activităţile privind inventarierea, îndosarierea şi predarea arhivei;
14.    Respectă programul de stagiu întocmit de îndrumătorul de stagiu.
Notă: atribuțiile sunt extrase din fișa postului vacant.
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Rais Daniela-Maria - consilier superior) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263-211.460 sau 0263-213.657, fax:0263214750, e-mail: rais.daniela@portalbn.ro.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

 
Close Search Window