Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie, pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Structura funcțională

Grad profesional după promovare

1.

CONSILIER

I

principal

Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, Arhitect șef

superior

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional, imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art.479 alin.(1), din Codul administrativ, respectiv:

a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condițiile Codului administrativ.

  • Examenul de promovare în grad profesional constă în 3 probe succesive:
  • - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor; Rezultatul selecţiei dosarelor poate fi accesat aici. 
  • - în data de 08.08.2022, ora 10:00 - proba scrisă; Rezultatul probei scrise poate fi accesat aici.
  • - în data de 11.08.2022, ora 12:25 - Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă poate fi accesat aici.
  • - proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Rezultatul probei interviu poate fi accesat aici.
  • - rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, structura Arhitect Șef, poate fi accesat aici.

Probele examenului se vor desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1.

Dosarul de înscriere la examen se depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (www.portalbn.ro - Secțiunea Despre instituție - Carieră - Anunțuri de recrutare - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud), respectiv în perioada 24.06.2022-13.07.2022 ora 16:00, de luni până joi, între orele 07:30-16:00, respectiv vineri între orele 07:30-13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1 și cuprinde următoarele documente:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d)Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorităţii: www.portalbn.ro, Secţiunea „Informații de interes public” - „Solicitare informații de interes public”-„Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor” - „Documente necesare înscriere concurs recrutare”, sau accesând - .pdf, .doc;

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE EXAMEN PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL FONDURI EUROPENE, DEZVOLTARE, ARHITECT ȘEF

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanţă de Urgenţă nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanţă de Urgenţă nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

7. Hotărâre Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

10. Hotărâre Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

11. Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regional ă, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului;

12. Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, denumit și Regulamentul privind Taxonomia UE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852;

13. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf;

14. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.89 din 30.06.2021.


Tematica:
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice; conform constituţiei;
2. Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Dispoziții generale, Statutul funcționarilor publici;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. I – Principii, definiţii, dispoziţii speciale privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4. Dispoziţii generale privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex;

5. Constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli. Contestarea titlurilor de creanţă emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli;

6. Prefinanţarea. Rambursarea cheltuielilor eligibile/Mecanismul decontării cererilor de plată;

7. Dispoziţii generale privind normele metodologice de aplicare a prevederilor privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

8. Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor și Categorii de cheltuieli neeligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

9. Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale. Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat;

10. Contextul internaţional al dezvoltării durabile; Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă, implementare şi monitorizare conform Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

11. Acordul de parteneriat: Pregătirea acordului de parteneriat, Conținutul acordului de parteneriat, Adoptarea și modificarea acordului de parteneriat conform Regulamentul (UE) nr.1303/2013;

12. Obiect și domeniu de aplicare, definiție: „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului”, Criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, Obiective confrom Regulamentul privind Taxonomia UE;

13. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă: Viziunea; Modalități de punere în aplicare și parteneriatul global, Monitorizare și revizuire;

14. Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean-Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Someșan Felicia-Voichița - consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 - interior 108.

 
Close Search Window